Y Ffurflen Flynyddol

Mae'r ffurflenni blynyddol archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 ar gael i'w harchwilio gan unrhyw etholwr ar gyfer ardal Cyngor Cymuned Betws- a Llanelian-yn-Rhos.

Ffoniwch: Tom Jones, 22 Endsleigh Road, Hen Golwyn, ar 01492 525999 / 07774 833523  rhwng 10 y.b. a 4 y.h. Dydd Llun - Dydd Gwener (Ac eithrio gwyliau banc), neu e-bost (cliciwch yma) i wneud apwyntiad i archwilio'r dogfennau.

Gellir darparu copïau o'r ffurflenni blynyddol i unrhyw etholwr ar daliad o £0.25p y copi, ynghyd â phostio a phecynnu.

 

Rhybydd yr Heddlu i Berchenogion Carafanau a Motorhome

Gwelwch neges gan Heddlu Gogledd Cymru yma

 

Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus (Llwybr Cyhoeddus Rhif 13 Betws yn Rhos)

Gwelwch Rhybydd a Gorchymyn

 

Ymgynghoriad ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Llythyr gan Cyngor Conwy

Linc i wefan Cyngor Conwy

 

Gostyngiad yn y gwasanaeth bws yn eich pentrefi yn sgil argyfwng y coronafeirws.

Cliciwch yma i weld amserlen newydd gwasanaeth 21.

 
 

Mae'r ardal a'i chynrychiolir gan Cyngor Cymuned Betws-yn-Rhos a Llanelian-yn-Rhos yn ymestun o Drofarth yn y Gorllewin bron i Abergele yn y Dwyrain, o Dopiau Bae Colwyn yn y Gogledd i Moelfre Uchaf yn y De. Ar wahan i Betws a Llaneilian mae yma bentrefi Dawn a Dolwen hefyd.

Mae'r ardal heddiw o dan rheolaeth Cyngor Bwrdeistref Conwy.

Ganed Thomas Gwynn Jones, (neu T. Gwynn Jones), y llenor enwog, ym Metws, a dreuliodd ei ieuenctid yn Llanelian.

  

Cliciwch ar y map (uchod) i weld Betws a Llanelian ar fap mwy.